Modem ADSL مودم
مودم ADSL
نداگستر صبا نداگستر صبا
صفحه اصلی سفارش یا تمدید سرویس ADSL تعرفه سرویس های ADSL مشاهده ریز مصرف سبدخرید

قرارداد ارائه خدمات اینترنت ADSL

 

لیست قابل چاپ پیش شماره های تلفن اینترنت پرسرعت ADSL در قالب PDF 

دریافت قرارداد در فرمت پی دی اف PDF

 

قرارداد ارائه خدمات اینترنت پرسرعت ( ADSL )

 

تعاریف

_ سازمان : سازمان تنظیم مقررات و ارتباط رادیویی

_ شرکت : ارائه دهنده خدمات

_ مشترک : خریدار و یا مصرف کننده

_ شبکه شرکت : زیرساخت،تسهیلات و تجهیزات خطوط پر سرعت است که در مالکیت و تحت نظارت این شرکت قرار داشته و اداره ونگهداری می شوند.سیم کشی داخلی ساختمان مشترکین و همچنین تسهیلات و تجهیزاتی که در اختیار و تحت نظارت شرکت قرار ندارند را شامل نمی شوند .

_ تجهیزات مشترک : تجهیزات نصب شده در محل ارائه خدمات به مشترک ( شامل مودم ADSL  و جداکننده خط تلفن splitter).

_ مدار مشترک : خط تلفن بین تجهیزات شبکه و تجهیزات مشترک

_ حق اشتراک : هزینه ماهیانه سرویس برابر تعرفه ماهیانه اینترنت پر سرعت

_ دوره اشتراک : مدت زمان سرویس انتخابی که مشترک بر اساس تعرفه هزینه آن را پرداخت می نماید .

_ ترافیک دوره اشتراک : مجموع حجم تبادل بسته های اطلاعاتی ارسالی و دریافتی از شبکه

_ اتمام قرارداد : عبارتست از مصرف ترافیک دوره اشتراک و یا سپری شدن دوره اشتراک هر کدام که زودتر اتفاق افتد .

_ وقفه در خدمات : وقفه در مبادله بسته های IP  که از طریق شبکه بین تجهیزات مشترک و هر نشانی IP  بر روی شبکه عمومی اینترنت .

_ نماینده : شخصیت حقوقی یا حقیقی منتخب و دارای مجوز از طرف سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی جهت فروش خدمات در منطقه فعالیت .

ماده 1 : طرفین قرارداد :  این قرارداد بین شرکت                            به نمایندگی                           به شماره شناسنامه         صادره از        که در این قرارداد ارائه دهنده خدمات نامیده می شود از یک طرف و                  آقای / خانم                  به نشانی :

که مشترک نامیده می شود به شرح زیر منعقد شد .

تبصره : درصورت تغیر اقامتگاه مراتب بایستی به صورت کتبی به اطلاع طرف دیگر برسد .

ماده 2 : موضوع قرارداد : برقراری اتصال با شبکه از طریق خطوط ADSL  جهت استفاده از اینترنت بر اساس خدمات منتخب در فرم اشتراک و تعرفه  خدمات اینترنت پر سرعت ADSL  .

ماده3-مدت قرارداد

ماده 4- مبلغ قرارداد: مبلغ کل قرارداد برای انجام فعالیت های موضوع قرارداد،           ریال است.

ماده 5-تعهدات شرکت : 5-1- شرکت متعهد است که ارتباط یا اینترنت را در درگاه ورودی مودم تحویل مشترک نماید.

5-2- متوسط ماهیانه زمان رفت و برگشت بسته های اطلاعاتی در شبکه اینترنت عمومی 750 میلی ثانیه می باشد.

5-3- شرکت ، برقراربودن شبکه در محدوده کشور را به میزان متوسط ماهیانه 95% تعهد می نماید.

5-4-موارد زیر ((وقفه در خدمات))تلقی نمی گردند:

الف)هر گونه وقفه برای سرویس و نگهداری دوره ای

ب)هر گونه وقفه به هنگام سرویس و نگهداری دوره ای و یا رفع اشکال در ((تجهیزات مشترک))و یا برنامه های کاربردی

وی.اشکال و اختلال در سـیم کشی داخلی در محل مشترک و یا در مدار مشترک و یا هر گونه دستکاری و تغییرات در

((تجهیزات مشترک))که توسط شرکت انجام نشده باشد نیز شامل این بند است.

5-5-هرگونه تغییر در مفاد قرارداد از طریق پست الکترونیک، SMS ذکر شده در فرم اشتراک به اطلاع مشترک خواهد رسید.

5-6-در صورت اتمام دوره اشتراک ،مانده ترافیک قابل انتقال به دوره اشتراک بعدی نمی باشد.

5-7-دوره اشتراک بر مبنای تعداد روز در هر ماه شمسی محاسبه می گردد.

ماده 6-تعهدات مشترک :  6-1-مشترک متعهد است کلیه قوانین و مقررات کشور و شرکت را در مورد موضوع قرارداد و استفاده از خدمات رعایت نماید و جهت جلوگیری از دسترسی و استفاده سایر کاربران شبکه خود به سایت ها و موضوعـات خلاف اخلاق و عفت عمومی و مغایر با شئونات اسلامی ،اقدامات لازم را بکار برد. در هر حال کلیه مسئولیتهای اخلاقی و قانونی ناشی از استفاده مشترک و کاربران دیگر شبکه وی بر عهده مشترک می باشد.

6-2-مشترک متعهد است از ایجاد هر گونه اختلال نرم افزاری و سخت افزاری در شبکه خودداری نماید،در صورت عدم رعایت و یا بهره برداری نا درست و غیر متعارف ،شرکت مخیر ومجاز به فسخ یک جانبه این قرارداد می باشد.

6-3-مشترک حق واگذاری حقوق و تعهدات مرتبط ناشی از این اشتراک منجمله IP تخصیص یافته توسط شرکت را جزئا و کلآ بغیر ندارد .مشترک متعهد می باشد از فروش مجدد و یا ارائه خدمات ثانوی به اشخاص ثالث به هر نحوی از انحاء خودداری نماید مگر با موافقت کتبی شرکت مخابرات . در هر حال مسئولیت هرگونه استفاده غیر قانونی و غیر مجاز ویا ایجاد اختلال بعهده مشترک می باشد.

6-4-پس از پایان سرویس مشترک حداکثر تا 48ساعت موظف به شارژ می باشد در غیر این صورت رانژه مخابراتی قطع  میگرد..

6-5- چنانچه  مشترک هرگونه تغییری در شبکه یا تجهیزات مورد استفاده خود اعمال نماید که منجر به اختلال در خدمات شود ،راه اندازی مجدد منوط به پرداخت هزینه خواهد بود.

6-6-  حفاظت از اطلاعات و امنیت شبکه مشترک به عهده وی می باشد.

6-7- مشترک متعهد به پرداخت بموقع و بدون تاخیر حق اشتراک ،مالیات و عوارض قانونی مربوطه و مبلغ نگهداری مدار مشترک می باشد

6-8- مشترک ملزم به استفاده از تجهیزات مورد تایید شرکت می باشد.

6-9-مشترک موظف است حداکثر ظرف مدت 2 روز از تاریخ اعلام شرکت جهت نصب و تحویل سرویس درخواستی  آمادگی خود را جهت استفاده از سرویس فوق اعلام نماید.بدیهی است با گذشت مدت 2 روزه فوق هزینه سرویس به عهده مشترک بوده و موظف به پرداخت آن می باشد.

6-10-مشترک موظف است ، پس از اولین ارتباط با شبکه نسبت به تغیر رمز ورودی سرویس ADSL  خود اقدام نماید.در غیر اینصورت استفاده نابجا از سرویس بعهده مشترک می باشد.

ماده 7- شرایط بستانکاری:7-1- چنانچه وقفه ای در خدمات ارائه شده به مشترک مطابق مفاد این قرارداد پیش بیاید و مشترک بر این اساس خود را بستانکار بداند ،میبایست درخواست خود را حداکثر  ظرف مدت هفت روز پس از بروز وقفه به امور مشترکین ارسال نماید.

7-2- پس از دریافت گزارش اشکال و تایید توسط شرکت ،نسبت به محاسبه میزان بستانکاری و افزودن آن به مدت قرارداد مشترک اقدام گردد. (در حال میزان جبران خسارت بیش از مبلغ اشتراک نخواهد بود.)

ماده 8- شرایط فسخ ، قطع و تمدید و تعدیل قرارداد :8-1- چنانچه هریک از طرفین به تعهدات خود دراین قرارداد عمل ننمایند ،طرف مقابل می تواند با اخطار کتبی 15 روزه نسبت به فسخ قرارداد اقدام نماید.

8-2- در موارد ناشی از حوادث غیر مترقبه ( فورس ماژور ) و نه محدود به جنگ ،اعتصاب،حوادث طبیعی مانند زلزله ،سیل، آتش سوزی ، وضع قوانین ومقررات جدید ، سلب امکان ارائه خدمات از شرکت ، مسئولیتی متوجه شرکت مخابرات نخواهد بود  و در این صورت مشترک می تواند نسبت به فسخ قرارداد اقدام نماید.

8-3- چنانچه مشترك به هر يك از تعهدات خود عمل ننمايد شركت مي تواند ارائه خدمات مشترك را به طور كامل متوقف نمايد . بديهي است در اين صورت مبلغ باقي مانده حق اشتراك مسترد نخواهد شد و مشترك ملزم به جبران هر نوع خسارت وارده خواهد بود . براي وصل مجدد سرويس هزينه نصب از مشترك اخذ مي گردد.

8-4- چنانچه مشترك حداكثر تا پايان هر دوره نسبت به پرداخت حق اشتراك دوره بعد اقدام ننمايد ، خدمات ارائه شده به مشترك به طور دائم قطع خواهد شد. مشترك مي تواند در اين مدت نسبت به تمديد اشتراك خود با پرداخت هزينه هاي آن اقدام نمايد . در غير اينصورت شركت پورت اختصاص يافته به مشترك را به متقاضيان ديگر واگذار خواهد نمود . تمديد مجدد اشتراك منوط به وجود امكانات فني و پرداخت هزينه نصب مجدد خواهد بود.

8-5- در صورت خاتمه دوره اشتراك و يا مصرف ماهيانه ( هر كدام كه زودتر اتفاق افتد ) ادامه سرويس مشترك مشروط به تمديد اشتراك بر اساس موارد فوق خواهد بود.

8-6- با پرداخت حق اشتراك اين قرارداد خود به خود براي دوره اي كه حق اشتراك آن پرداخت شده تمديد مي گردد.

8-7- وجوه پرداختي براي خدمات اضافه بر موضوع قرارداد ، غير قابل استرداد مي باشد.

8-8- در صورت انصراف و فسخ قرارداد از سوي مشترك، هزينه پايه ماهيانه آن دوره اشتراك از مشترك اخذ مي گردد. مفاد مندرج فوق به دقت خوانده شده و مورد قبول مي باشد.

9-  حل اختلاف : كليه اختلافهايي كه ممكن است در ارتباط با اجراي قرارداد و ضمايم آن يا نحوه انجام تعهدات و يا مسئوليت مستقيم هر يك از طرفين قرارداد بوجود آيد و نتوان از طريق مكاتبه و مذاكره حل و فصل نمود ابتدا موضوع در هيئتي مركب از يك نفر نماينده سازمان و يك نفر نماينده فروشنده (ارائه دهنده خدمات ) و يك نفر خريدار (مصرف كننده )‌مطرح خواهد شد در صورت عدم توفيق در حل اختلاف در هيئت مزبور محاكم قضايي صالح به رسيدگي خواهند بود و در صورت رسيدگي به حل اختلاف هيچ يك از طرفين حق توقف موضوع قرارداد را ندارند.

10- تعداد نسخ قرارداد : اين قرارداد مشتمل بر 10 ماده 27 بند و 1تبصره و در چهار نسخه تنظيم شده كه هر نسخه حكم واحد داشته و از هر حيث تابع قوانين و مقررات جمهوي اسلامي ايران مي باشد و كليه مفاد آن براي متعاقدين لازم الاجراست.

 

 

مهر و امضا واحد فروش                                                                             مشترك

 

لطفا صبر كنيد...

برای تکمیل سفارش تکمیل سفارش را کلیک کنید